Download het volledig programma

Beste Beersenaar


Op 14 oktober is het zover. Dan trek jij naar de stembus om te kiezen of er tijdens de volgende legislatuur naar jou geluisterd wordt… of niet.

Groen-Hart v Beerse wil het park Tempelhof behouden en stelt de renovatie voorop van het huidige gemeentehuis. Wij wensen niet mee te stappen in het prestigeproject van het NDC en zien liever geen 60 appartementen verschijnen op de site van waardevol bouwkundig erfgoed.

Wij leggen onze focus op de kwaliteit van wonen en werken in Beerse en scharen ons bijgevolg achter deze 10 standpunten:


Wij zeggen volmondig ‘JA’…

... voor behoud park Tempelhof!

... voor behoud park Tempelhof!
Wil jij park Tempelhof bewaren als groene uitstraling van onze gemeente? Wil jij dat het gemeentehuis
blijft bestaan als erfgoed?


Het groene centrum moet blijven en mag niet belast worden door extra verkeer.
Het gemeentepersoneel heeft recht op een kwalitatieve werkomgeving.
Jij moet als burger terechtkunnen in een vernieuwd en waardevol gebouw.


Groen-Hart v Beerse zorgt voor een volledige renovatie van het gemeentehuis.

… voor een alternatieve weg!

… voor een alternatieve weg!

Wil jij het zware verkeer weg uit de centra van onze gemeente?

Het Kerkplein en Den Hout moeten ontlast worden van het zware verkeer. Dat mag niet ten koste gaan van de bewoners van de Nieuwe Dreef.

Groen-Hart voor Beerse kiest voor de aanleg van een parallelweg.

… voor burgerparticipatie!

Wil jij betrokken worden bij het beleid van onze gemeente?


Inwoners en verenigingen hebben recht op meer inspraak en dialoog.
Het aankaarten van problemen en het geven van mogelijke oplossingen komen van jou.


Groen-Hart v Beerse wil zich inspannen om meer rekening te houden met jouw stem.

… voor afbakeningszone hoogbouw!

Maak jij je ook zorgen over de plannen voor hoogbouw?

De bevolking in Beerse neemt toe en dat is goed. Om iedere bewoner te kunnen laten genieten van het groen in onze gemeente is hoogbouw noodzakelijk. Groen - Hart voor Beerse wil dat gecontroleerd aanpakken zodat we niet hoeven te raken aan groene ruimte noch aan bestaand erfgoed.

Groen-Hart voor Beerse wil een duidelijk afgebakende zone voor hoogbouw. Dat kan in de huidige zone 30.

… voor volwaardige voet- en fietspaden!

Heb jij ook gemerkt dat het fietspad langs het kanaal in Beerse te wensen overlaat?

Waarom zou ons niet lukken wat buurgemeentes wel kunnen? Een fietsostrade langs onze vaart!

Groen - Hart voor Beerse zal werk maken van het opwaarderen van alle voet- en fietspaden in de gemeente.

… voor meer ‘openbaar’ groen!

Mag er wat meer groen zijn?

Naast alle lokale noden blijft de aandacht voor een groene omgeving een prioriteit.
Groen maakt gelukkig, groen zorgt voor rust en een gezondere omgeving.

Groen-Hart v Beerse zal het openbaar groen uitbreiden en verbeteren.

… voor betere ondersteuning armoedebeleid!

Vind jij dat elke inwoner recht heeft op een menswaardig bestaan?

Niet elke inwoner heeft de financiële mogelijkheden om te voorzien in zijn of haar basisbehoeften. Het OCMW en De Schakel zijn belangrijke partners om dit beleid concreet vorm te geven.

Groen-Hart voor Beerse voorziet een vaste locatie zodat De Schakel het armoedebeleid kan blijven ondersteunen.

… voor onze jeugd!

Verdient de jeugd wat meer aandacht?

Kinderen zijn belangrijk! Zij zijn de toekomst en de beleidsmakers van morgen. Zij verdienen dan ook bijzondere aandacht.

Kinderen, en jeugd in het algemeen, hebben nood aan voldoende ontspanningsplekken.
Inspanningen om deze groepen te bereiken, dienen verhoogd te worden.

Groen-Hart voor Beerse wil investeren in brugfiguren om de kloof tussen volwassenen en jongeren te verkleinen.

… voor onze senioren!

Denken wij genoeg aan onze senioren?

Ouderen vormen een belangrijke groep binnen de samenleving. Beerse wil een gemeente zijn waar ouderen actief betrokken worden bij het maatschappelijk leven en waar gebouwen, straten en pleinen toegankelijk zijn voor iedereen. Senioren geven advies in domeinen die hen aangaan. 

Groen-Hart voor Beerse wil een luisterend oor bieden aan onze senioren die beter dan wie ook weten wat wonen in Beerse op onze oude dag nòg eenvoudiger en prettiger kan maken.

… voor cultuur!

Vind jij dat cultuur verbindt?

Beerse heeft een b(l)oeiend verenigingsleven dat een actieve omkadering verdient. De site aan brug 5 kan een campus worden om cultuur en toerisme verder te laten floreren.

Groen-Hart voor Beerse wil voor onze verenigingen een partner zijn in het verspreiden van cultuur.